De 6 voorwaarden voor groei van uw onderneming

[:nl]De huidige economische groei biedt veel kansen aan bedrijven. Toch lukt het veel bedrijven niet om de economische groei om te zetten in groei van de omzet of marge waardoor de kansen om op lange termijn succesvol te functioneren flink wordt verminderd. Uit analyse is gebleken dat er een aantal basis voorwaarden bestaan waaraan moet worden voldaan om deze groei wel te kunnen realiseren.

1.       Positionering

Succesvolle bedrijven kiezen voor een duidelijke positionering van hun product of dienst. Deze dient afgestemd te worden op trends in markt en maatschappij. Een goed geformuleerde en heldere positionering spreekt uw doelgroep aan en daarmee kunt u zich onderscheiden van de concurrentie. Hierdoor gaat groei niet ten koste van marge, door een radicale positionering kunnen zelfs hogere marges worden gerealiseerd. Een bijkomend maar zeker zo belangrijk effect is dat een heldere positionering medewerkers de krijtlijn geven die zij nodig hebben om zich op optimaal in te zetten om deze positionering te ondersteunen.

2.       Inzicht in interne capaciteit en capabilities

Het zal wellicht vreemd klinken, maar het is al vele malen gebleken dat bedrijven veel meer capaciteit en capabilities beschikbaar hebben dan dat de bestuurders zich beseffen. Vaak bestaat er wel een kwalitatief beeld, echter door een cijfermatige analyse kunnen verassende inzichten ontstaan. Op basis daarvan kunnen geïnformeerde besluiten worden genomen over hoe de operatie naar de toekomst vorm kan worden gegeven en het zal niet de eerste keer zijn dat na en grondige analyse blijkt dat investeringen in productie expansie kunnen worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

3.       Strategie in lijn met operatie en organisatie

Een goede strategie is onontbeerlijk, echter een operatie en organisatie die volledig in congruentie is met deze strategie ook. En daar wordt vaak te weinig aandacht aan gegeven. Hierdoor wil de commerciële tak van de organisatie meer dan dat kan worden waar gemaakt met de bekende frustraties over en weer. Indien de operatie en organisatie goed zijn afgestemd op de business strategie is er een basis gelegd voor het creëren van maximale synergie. Hierdoor kunnen organisaties tot grote hoogtes  groeien.

4.       Externe oriëntatie

Een organisatie is zo goed als dat de klanten hem vinden. Het is daarom extreem belangrijk om te weten wat de markt verwacht van potentiele leveranciers en dit goed te vertalen naar de volledige operatie. Het is evident dat het belangrijk is om de concurrentie te kennen zodat nieuwe ontwikkelingen in product of service vroegtijdig kunnen worden herkend en er een afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden hoe het bedrijf daarop reageert. Daarnaast kunnen mergers en partnerships zorgen voor het uitbreiden van capabilities of het creëren van meer invloed in de waardeketen. Succesvolle bedrijven weten wat ze moeten doen om voorop te blijven lopen en weten deze voorsprong om te zetten in extra marktvolume en marge.

 5.       Korte & lange termijn

Een goede balans tussen de korte en de lange termijn denken zorgen ervoor dat groei van uw onderneming toekomst bestendig is. Het zorgen voor voldoende aanpassingsvermogen en flexibiliteit is noodzakelijk om de actuele kansen om te zetten in groei. Lange termijn denken is noodzakelijk om maximaal effect te halen uit investeringen in innovatie waarmee wordt gezorgd voor tijdige product en/of service portfolio vernieuwing. Daarmee wordt de ingezette groei bestendig.

6.       Gezonde bedrijfscultuur

Uiteindelijk maken mensen het verschil en dat maakt de bedrijfscultuur zo cruciaal voor bedrijven om succesvol te kunnen zijn in het realiseren van hun groei ambities.  Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een bedrijfscultuur en daarom is het vrij lastig om deze bij te sturen in de gewenste richting. Succesvolle bedrijven gaan deze uitdaging desondanks niet uit de weg.

Bovenstaande toont aan dat er nogal wat nodig is om succesvol te kunnen groeien als onderneming. Custor Consultancy is gespecialiseerd in strategie ontwikkeling, operationele optimalisatie en organisatorische verbeteringen. Wij zetten onze senior business expertise in om bedrijven succesvol te maken in het realiseren van hun ambities. Dus wilt u ook groeien, neem dan vrijblijvend contact op met Jan van Leur (06-49154273) of via www.custorconsultancy.com.[:en]The current economic growth offers companies lots of opportunities. Still many companies struggle to transform the economic growth into increased turnover or margin which decreases the chances for long term successful business. Analysis shows that 6 preconditions must be met in order to make a business realize it’s growth potential.

1. Positioning
Successful companies choose for a clear positioning of its service or product. This positioning needs to be aligned with trends in market and society. A good positioning will attract a specific target group and with that a distinction can be made from competition. This ensures that volume growth does not erode margins. Via radical positioning (f.e. by focusing on niche markets) margins can even be increased. A clear positioning also gives a guideline line for employees to focus all efforts in supporting the company in achieving its ambitions.

2. Insight in internal capacity en capabilities
It might sound strange but it turns out very regular that company leaders do not have a clear picture of the available capacity and capabilities. Often a qualitative picture is known, however a quantitative analysis can lead to surprising insights. This objective, qualitative information can be used to take well informed decisions on how to shape the future operation of the company. And it is certainly not the first time that a thorough data driven analysis shows that investments can be delayed or even prevented.

3. Business strategy in line with operations and organization
A good business strategy is needed, however an operation and organization which is fully congruent with the strategy as well. And that is often not executed thoroughly. This makes that the commercial departments want more than operations can deliver. And that creates the well-known and destructive frustration at both sides. A fully aligned business strategy with the operation and organization creates maximum synergy within the company. This can bring companies to exceptional levels of performance.

4. External orientation
A company is as good as its clients rate it. Therefore it’s extremely important to know what the market expects from potential suppliers and to translate this into the entire operation. Needless to say that information on competition is required to identify new developments in products or services and to ensure proper decision making is done to identify the correct and timely response. In addition mergers and acquisitions can expand capacities and capabilities or create more impact within the value chain of a product by forward or backward integration. Successful companies know what to do to stay ahead of competition and to capitalize that into additional sales volumes and margin.

5. Short and long term
A good balance between short term and long term objectives makes that the growth of the business is sustainable. Ensuring sufficient adaptability and flexibility is required to turn current opportunities into growth. A clear vision for the long term is required to gain maximum effect from investments in assests and innovation which ensures a timely product and/or service portfolio refreshment. This makes the business growth sustainable.

6. Company culture
At the end of the day it’s the people who make the difference and therefore the company culture is so crucial for businesses to become successful in realizing their growth ambitions. There are many factors which contribute to the development of a company culture and therefore it’s quite difficult to steer it in to a new direction. Successful companies however do not hesitate in facing this challenge.

The above shows that successful growth of a company involves many aspects. CUSTOR Consultancy is specialized in strategy development and deployment, operational improvements and organizational design. We use our business expertise to make company realize their ambitions. If you are struggling with the growth of your business contact Jan van Leur (+31 (6) 4915 4273) or leave a note at www.custorconsultancy.com.[:]

Categories: Algemeen, Management, Strategy