De juiste operationele verbeterstrategie voor uw organisatie

[:nl]Veel organisaties worden tegenwoordig aangetrokken door LEAN. Dat is niet verwonderlijk, want een van de meest aantrekkelijke aspecten van LEAN is dat deze methode de cultuur van een organisatie op een zeer pragmatische en tastbare wijze bijstuurt. Toch is LEAN niet zalig makend en is er soms meer nodig om op lange termijn succesvol te opereren als onderneming.

LEAN

De huidige populariteit van LEAN is te verklaren door de schijnbare eenvoud van de methodes die worden toegepast en de snelle resultaten die doorgaans worden gerealiseerd. Daarnaast is het concept van LEAN, namelijk het elimineren van afval in de breedst mogelijke zin van het woord, uniform van toepassing op alle mogelijke bedrijfsprocessen. En laten we niet vergeten dat LEAN zich al vele malen heeft bewezen als een effectief instrument om forse verbeteringen in productiviteit te bewerkstelligen.

Omissies

Een kenmerk van LEAN is dat deze verbetermethodiek stuurt op verbetering van bestaande processen. Daardoor ontstaat het risico dat te weinig aandacht wordt geschonken aan vernieuwingen in productie procesvoering en technologie. Deze vernieuwingen kunnen echter leiden tot baanbrekende verbeteringen welke een grotere impact hebben dan met LEAN kan worden gerealiseerd. Door deze omissie ontstaan risico’s voor het op termijn succesvol ondernemen.

Succes

Tijdige en grondige reflectie van de operatie is noodzakelijk om de concurrentie positie te kunnen uitbouwen. Om hierin succesvol te zijn dienen zowel veranderingen in business strategie als ook technische en technologische vooruitgang in ogenschouw genomen te worden. Op basis daarvan kan de juiste operationele verbeterstrategie worden bepaald. De kansen op het behalen van uw middellange termijn bedrijfsdoelstellingen wordt daarmee sterk vergroot.

CUSTOR Consultancy heeft ruime ervaring met het opstellen en implementeren van operationele verbeter strategieën. Dus wilt u ook een efficiënte, “state of the art” operatie welke volledig is afgestemd op uw bedrijfsstrategie, neem dan vrijblijvend contact op met Jan van Leur (06-49154273) of via www.custorconsultancy.com.[:en]Many organizations are nowadays attracted by LEAN. That is not surprising since one of the most appealing aspects of LEAN is the way it improves the culture of an organization in a very pragmatic and tangible way. LEAN is however not the solution for all challenges ahead and quite often there is a need for a differentiated approach in order for a company to operate successfully in the mid and long term.

LEAN

The current popularity of LEAN can be explained by the simple yet powerful methods which are part of typical LEAN implementations. The first results are often obtained fast which is supporting high levels of commitment from the workforce and management. The concept of LEAN is the elimination of waste in the broadest sense of the word which is universally applicable to all possible workprocesses. There have been many successful LEAN implementations with high improvements in productivity as a result.

Omission

One of the main characteristics of LEAN is the focus on improving existing processes. This can lead to the risk that insufficient attention is given to developments in production processes and technology. The new developed processes can however lead to radical efficiency improvements which cannot be accomplished by deploying LEAN. Not having sufficient focus on these new developments can therefore create risks for the mid to long term performance of a company.

Success

Timely and thorough reflection of the operation is needed to ensure sufficient competitive leverage. In this reflection developments in business strategy as well as  technical and technology advancements need to be taken into account. Based on these the right operational improvement strategy can be defined to ensure business success on the mid and long term.

CUSTOR Consultancy has extensive expertise in developing operational improvement strategies. If you want an efficient and “state of the art” operation which is fully aligned to your business strategy contact Jan van Leur on +31 (0) 6 4915 4273 or via www.CUSTORconsultancy.com.

 [:]

Categories: Management, Operations, Strategy