Diensten en Services

In de huidige tijd van digitalisering van de samenleving, verschuiving van markten en klimaatverandering ontstaan nieuwe uitdagingen voor bedrijven. Onbestendige markt omstandigheden, toenemende concurrentie en verhoogde overheidsregulering leiden tot druk op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het hebben van een actuele bedrijfsstrategie maakt dat u uw bedrijf goed positioneert in de markt en dat uw operatie daar naadloos op aansluit.

CUSTOR ondersteunt in het opstellen van bedrijfsstrategieën door het toepassen van business expertise en moderne analyse methodes. Daarmee wordt het inzicht gecreëerd wat u nodig heeft om de koers voor morgen uit te zetten. Hiermee kunnen kansen worden verzilverd en bedreigingen vroegtijdig gesignaleerd. Een professioneel opgestelde strategie geeft aandeelhouders, bestuurders en medewerkers het vertrouwen dat de onderneming op weg is zijn ambities waar te maken. En dat geeft vleugels!

CUSTOR is ook bedreven in het vertalen van bedrijfsstrategie naar deel strategieën en de implementatie ervan. Stringente uitrol van strategie is cruciaal in het operationaliseren en kapitaliseren ervan. Inzet van onze senior business expertise leidt tot adequate strategie deployment met maximale bedrijfsresultaten tot gevolg.
De steeds verder voortschrijdende ontwikkelingen in digitalisering, grondstof beschikbaarheid en maatschappij vereisen aanpassing van traditionele operationele processen. Veranderende klantwensen, verhoogde grondstofprijzen en globalisatie van supply chains stellen hogere eisen aan de operationele efficiëntie van bedrijfsprocessen. Een goede balans tussen enerzijds kostenbeheersing door productiviteit en efficiënte grondstof inzet en anderzijds voldoen aan de markt eisen door het bieden van flexibiliteit en het juiste service level is daarbij noodzakelijk.

CUSTOR is bedreven in de ontwikkeling van gestroomlijnde operaties door toepassing van traditionele verbeter methodes in combinatie met het onderzoeken naar de mogelijkheden tot inzet van automatisering, robotisering en digitale hulpmiddelen.  De inzet van senior management expertise en krachtige analyse en verbeter methodes leidt tot een voor uw bedrijf zo optimaal mogelijk resultaat.
De verhoogde snelheid waarmee marktomstandigheden tegenwoordig veranderen vragen om tijdige en adequate aanpassing van bedrijven, ook op organisatorisch gebied. Onbalans tussen markt verwachtingen en interne capabilities wordt daarmee tijdig voorkomen waardoor de concurrentie positie behouden blijft. Indien een actuele en accurate bedrijfsstrategie voorhanden is kan een bedrijf zijn organisatie proactief herontwerpen en concurrentie voordeel behalen.

CUSTOR ondersteunt bedrijven in het ontwerpen en stroomlijnen van hun organisaties. Vanuit een brede blik wordt gekeken naar structuur, cultuur en bedrijfsprocessen. Hiermee wordt gezorgd voor de benodigde afstemming tussen de eisen die de markt stelt en uw organisatie. Inzet van senior management expertise van CUSTOR leidt tot een maximale benutting van het aanwezige potentieel van uw onderneming. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van uw onderneming.
In current times of digitalization of society, shifting markets and climate change new challenges emerge for businesses. Unstable market conditions, increasing competition and increased governmental controls put pressure on achieving business goals. The availability of an actual and accurate strategy helps in creating a competitive advantage and ensures seamless consistency  with the operating model.

CUSTOR supports in developing business strategies by applying business expertise and the latest analytic models and methods. This creates the insight in what is needed to navigate your business to a successful future. This means that opportunities are captured and threads identified in an early stage so that mitigation can be done timely. A professional defined strategy gives shareholders, business leaders and employees the trust that the company is on it’s way to achieve it’s ambitions.

CUSTOR can also support in translating corporate strategies into unit strategies and implement these. Stringent deployment of a strategy is crucial in operationalization and capitalization of it. The senior business expertise of CUSTOR ensures adequate strategy deployment with maximum business impact as result.

The continuous developments in digitalization, availability of raw materials and society make timely adjustments of traditional operational processes necessary. Changing customer expectations, increasing costs of raw materials and globalization of supply chains demand higher levels of operational efficiencies of companies. A balance between cost control by productivity and raw material efficiencies on one hand and fulfillment of market demands by offering flexibility and appropriate service levels on the other hand is required.

CUSTOR has a proven track record in the development of streamlined operations. We combine the application of established improvement methods with investigating opportunities for automation, robotization and digital tools. The senior business expertise and powerful analytic and improvement methods available within CUSTOR will lead to maximized business results for our clients.

Increased speeds of current market developments demand timely and adequate adaptation of companies and their organizations. Imbalance between market expectations and company capabilities will be prevented which keeps the business on track with competition. When an actual and accurate  business strategy is available a pro-active redesign of a business organization can even lead to competitive advantage.

CUSTOR supports businesses in the redesign and streamlining of their organizations. From  a holistic point of view the structure, culture and work processes will be reviewed and optimized. This ensures the required alignment between market demands and your organization. Hiring senior business expertise of CUSTOR will unleash the full potential of your organization which is an important pre-condition for realizing the company goals.